KOP SEKOLAH


SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

SDN 2 PAMEUNGPEUK 

TENTANG

SATUAN TUGAS GUGUS COVID-19 SDN 2 PAMEUNGPEUK TAHUN 2021

Nomor : 421.2/021-SATGAS/053/2021

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya melaksanakan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan                                              Kabupaten          Garut Nomor 420/610-Disdik Tentang Panduan umum                                                  pelaksanaan pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Kabupaten Garut, perlu dibentuk                               satuan tugas pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19)                                  SDN 2 Pameungpeuk, maka perlu dibuat Perubahan surat keputusan Kepala Sekolah                               SDN 2 Pameungpeuk Nomor  421.2/014-SATGAS/053/2020 SATUAN TUGAS                                      GUGUS COVID-19 SDN 2 Pameungpeuk 2021

        b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu                                 dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas

Mengingat        :a. Undang-undang No 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

          b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana                                              (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan                                               LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);

        c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran                              Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara                                 Republik Indonesia Nomor6236);

                        d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pencegahan dan                                                        Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia                                    Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3447)

      e. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan                                               Penanganan Corono Virus Diseases 2019 (COVID-19);

      f. Surat Edara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor                            19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya                            Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

     g. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor 420/610-Disdik Tahun                           2021 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di                                  Kabupaten Garut

 Memperhatikan : Hasil keputusan Dewan Guru SDN 2 Pameungpeuk  tanggal 16 April 2021                                             tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 SDN 2                                                     Pameungpeuk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus                                       Diseases-19 (Covid-19) SDN 2 Pameungpeuk dengan susunan dan keanggotaan serta                               tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran  Keputusan ini

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Ketiga : Apabila tedapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan segera dibetulkan sebagaimana                              mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di    : Pameungpeuk

Pada Tanggal : 17 April 2021

Mengetahui,                                                                                                    Kepala Sekolah

Pengawas SekolahDADANG SUTARYAT, S.Pd.MM                                                            UUS SUPYANA, S.Pd.MM

NIP. 196607061991031010                                                                     NIP. 196206041983051005


Download SK Lengkap Dengan Lampirannya 

Dalam lampiran kedua SK tersebut memuat tentang susunan peran Kepala sekolah dan guru dalam perannya masing masing serta di lampiran ke tiganya yaitu tugas setiap yang harus dikerjakan dari setiap peran dalam penanganan covid 19 di sekolah.

Posting Komentar

 
Top